Fragmente ...

Neamul Soimarestilor - pentru o mai dreapta cinstire

O nou? vizitare a operei lui Mihail Sadoveanu, cu aten?ia îndreptat? asupra perioadei dintre debutul furtunos din 1904 cu cele patru plachete de proze ?i Hanu Ancu?ei, ne arat? c? pân? la capodopera din 1928, Sadoveanu a publicat un volum de mare importan?? în diacronia operei sale: Neamul ?oim?re?tilor (1915). Suferin?ele tân?rului roman au fost inventariate ?i judecate de exegeza sadovenian?, dar mai pu?in meritele lui. În cele ce urmeaz? ne propunem s? punem în eviden?? acele aspecte ale romanului, care
Vezi intreg articolul (format pdf)

Salvarea de ostrogoti - lectura la a doua editie

?tiin?ele literarurii, pentru a denumi caracterul proteic al romanului, mai ales al celui ultramodern al sec. al XX-lea, au recurs la diferite etichet?ri, embleme heraldice (Ion Vlad): roman de idei, roman reflexiv, roman-eseu, roman-medita?ie, roman al cunoa?terii. Toat? aceast? heraldic? arat? c? romanul s-a dorit, chiar a devenit, “o ontologie a fiin?ei umane” (Ion Vlad). Semnul heraldic cel mai adecvat pentru romanul ultimei jum?t??i a veacului XX este roman filosofic. Acest tip de roman invit? la o “ci
Vezi intreg articolul (format pdf)

Aducerea acasa

Centenarul na?terii lui Vintil? Horia (1915 – 1992) a fost s?rb?torit prin câteva manifest?ri (colocvii, edit?ri din opera celui s?rb?torit) pe m?sura personalit??ii sale, universale ?i na?ionale. Amintim: În c?utarea “Omului total” - Actele colocviului «Vintil? Horia: o sut? de ani de la na?tere», Ed. Vremea, 2015, sub îngrijirea lui Cristian B?d?li?? ?i Basarab Nicolescu; Eseistica lui Vintil? Horia – deschidere c?tre transdisciplinaritate de Mihaela Albu ?i Dan Anghelescu, vol. imprimat la Ed. Aius, Crai
Vezi intreg articolul (format pdf)

A Treisprezecea zodie a lui Lucian Blaga

I. Opri?an, autorul noii exegeze, Lucian Blaga sub zodia mitului, Ed. Saeculum I. O., 2015, porne?te în investigarea problemei de la premisa c? mitul ?i folclorul sunt coordonate fundamentale ale operei poetului ?i filosofului de la Lancr?m. De la început, criticul ?ine s? precizeze: “Punctul nostru de vedere – evident contrar majorit??ii lui Lucian Blaga, ce ?i-au cl?dit demonstra?ia pornind de la imaginea poetului d?ltuit? de el însu?i, în acord cu orient?rile sale din timpul maturit??ii – e c? scriitorul
Vezi intreg articolul (format pdf)

Un SYMPOSION al Poeziei si Eticii

Raftul cu volumele primite de la poetul Ion Brad s-a îmbog??it cu înc? unul: Cocoarele în ultimul lor zbor, poeme într-un vers, Ed. Tracus Arte, 2015. Noul volum poate fi socotit un corolar al operei celui venit din satul lui Timotei Cipariu. Cele peste 1200 de poeme într-un vers, sunt flori de suflet ?i cugetare. Poetul transilv?nean a fost din totdeauna un vates, care ?i-a transmis mesajul subtil-metaforic, uneori ?i retoric-didactic. Personan?a mesajului s?u – iubirea de ?ar? ?i neam, credin?a ?i lupta
Vezi intreg articolul (format pdf)

Romanul unui huligan

La vârsta de ?ase ani, tata mi-a predat primele dou? lec?ii. Prima: în familie toat? lumea munce?te, ?i mi-a stabilit partea mea de munc?, dându-mi în grijâ animalele (doi boi ?i trei capre, de porci ?i de p?s?ri se ocupa bunica). A doua: primul lucru diminea?a, înainte s? te speli, te duci la closet, c?care obligatorie! […] P?rin?ii mei nu erau biserico?i, dar tr?iau aproape de Dumnezeu […]”. Extrasele sunt din primul capitol al romanului lui Dorel - Nu te opri, nu te întoarce (CR, 2016) de Traian Dobrin
Vezi intreg articolul (format pdf)

Sa desfacem pecetea romanului

Ultimul roman al lui Doru Munteanu, Secretul crucii, Ed. Libris, Bra?ov, 2015, confirm? c? autorul este un prozator contemporan care nu poate fi trecut cu vederea ?i totu?i în jurul c?ruia nu s-a vocalizat. Spre paguba criticii! Trama romanului se desf??oar?, f?r? disfunc?ionalit??i, pe dou? coordonate: cea a trecutului ?i cea a contemporaneit??ii. Partea de roman istoric con?ine secven?e din biografia cr?i?orului Horia legate direct de preg?tirea r?scoalei mo?ilor s?i, din 1784. Aceast? parte de roma
Vezi intreg articolul (format pdf)

Studiu critic vs panegiric

De la început trebuie s? m?rturisesc c? lectura c?r?ii Monic?i Du?an, Simbolic, metafizic ?i monumental în proza lui Mihail Diaconescu, Ed. Magic Print, One?ti, 2014 a fost o prob? ca s? nu zic un supliciu. Mai întâi, un adev?rat fior mi-a trezit titlul, destul de pompos, ?i masivitatea c?r?ii (412 pagini, format mare “academic”, dar ?i organizarea discursului critic, un adev?rat labirint de capitole, subcapitole, paragrafe). Treptat lectura mi-a “ revelat” (un cuvânt suprasolicitat, adev?rat? obsesie
Vezi intreg articolul (format pdf)

O monografie necesara

Bibliografia “Ioan Alexandru”, mai mult revuistic? decât academic?, s-a completat cu o monografie doctoral? (500 p.), Ioan Alexandru – monografie critic? (Ed. Sf. Ierarh Nicolae, Br?ila, 2014) semnat? de pr. prof. poet Aurel Hancu. Studiul întâmpin? a cinsprezecea comemorare a poetului “blond ?i sfios, frumos ca un arhanghel” aducând în actualitate poezia celui care în 1964 debuta cu volumul Cum s? v? spun. În demersul s?u, monografistul caut? felul poetului de a-?i r?spunde la întrebare. Sunt analizate toa
Vezi intreg articolul (format pdf)

Emil Ratiu - Dumnezeu s-a nascut in Dacia

Dumnezeu s-a n?scut în Dacia, Ed. Ideea European?, 2015, rotunje?te bine universul romanelor lui Emil Ra?iu. R?mânând în universul drag scriitorului – istoria ?i etnosul poporului s?u – prin structura ?i limbajul metaforic-parabolic romanul propune spre medita?ie teme ?i motive grave, care fr?mânt? pe om dintotdeauna: destinul, timpul (prieten sau du?man?), credin?a, raportul individ-istorie, individualitate/globlalizare. Tot acest complex problematic este pus sub semnul confrut?rii dintre metafizica
Vezi intreg articolul (format pdf)